Announcements

2018/09/01 The National University "Odesa Law Academy" first in its history won the Jean Monnet Module

posted 16 Sept 2018, 09:11 by Mykola Pashkovskyi   [ updated 18 Sept 2018, 04:32 by Mykola Pashkovsky ]

 The National University "Odesa Law Academy" first in its history won 
the Jean Monnet Module
 Since 1 September 2018, the National University “Odesa Law Academy” has been implementing the Jean Monnet Module “EU as a Global Actor and Agent of Change” (№ 599761-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE).
 The Jean Monnet Module “EU as a Global Actor and Agent of Change” aims to stimulate excellence in teaching and research in the field of EU foreign policy. Its specific objective is to raise the participants’ competitiveness in the European labour market by equipping them with the specialised knowledge and skills in accessing, obtaining and managing the EU funds. 
The reason for the Module “EU as a Global Actor and Agent of Change” emerges from the need to fill the existing gap of lack of theoretical knowledge regarding the foreign policy of the EU as well as practical skills regarding the access to the EU funds and managing projects with the EU as a grant donor. 
The Module’s outputs will include the delivery of 2 tailor-made courses and workshops; launch of a website; the production of a collective monograph to exploit the outputs of the project and transfer them into long-lasting knowledge. The Module will be accompanied with the video lectures, study visits, annual conferences, simulation games and roundtables which will foster the development of modern learning tools and diversification of the teaching methods, as well as encourage the student-centered learning.
The Module reaches out to various target groups. Two courses (“EU Diplomacy” and “European Security”) are aimed at the master’s students with legal and journalistic background (specialization “International and European Law” and “International Journalistism”).
The number of workshops are targeted at broader public beyond the National University “Odesa Law Academy”: students who do not deal directly with the EU studies; academicians who seek to work with the EU funds in their professional careers; NGO representatives.
The project group include both national staff and foreign experts. The implementation period is 2018-2021.
The preparation of a successful project proposal became possible thanks to the University’s accumulated experience of participation in previous trans-European scientific and educational projects, particularly the TEMPUS IV project "Development of the Master's Program on European and International Law in Eastern Europe - InterEULawEast", which promoted the launch of an innovative Master's program in English, and ERASMUS+ Program Key Action 1 – mobility of academic staff – in cooperation with the University of Zagreb (Croatia).

 Національний університет «Одеська юридична академія» вперше виграв Модуль Жан Моне
 З 1 вересня 2018 року в Національному університеті «Одеська юридична академія» розпочалась реалізація Жана Моне Модуля «ЄС як глобальний актор та агент змін» (№ 599761-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE).
Модуль Жан Моне «ЄС як глобальний актор і агент змін» спрямований на стимулювання та вдосконалення методики викладання, а також оптимізацію досліджень в області зовнішньої політики Європейського Союзу. Проект також має на меті підвищити конкурентоспроможність випускників Національного університету «Одеська юридична академія» на загальноєвропейському ринку праці, надавши їм знання та навички отримання грантів та управління проектами ЄС.
Запровадження модуля «ЄС як глобальний актор та агент змін» обумовлено необхідністю заповнити існуючий вакуум теоретичних знань щодо зовнішньої політики ЄС, а також практичних навичках щодо доступу до фондів ЄС та управління проектами, що фінансуються ЄС. 
В рамках модуля передбачено запровадження 2 навчальних курсів та організація воркшопів; створення веб-сайту; опублікування колективної монографії як інструменту поширення результатів проекту та передачі їх у довготривалі знання. Реалізація модуля супроводжуватимуться відео лекціями, навчальними візитами, щорічними конференціями, стимуляційними іграми та круглими столами, які сприятимуть розвитку сучасних інструментів навчання та диверсифікації методів викладання, а також заохоченню студентсько-орієнтованого навчання. 
Модуль спрямований на навчання різних цільових груп. Розроблені в рамках модулю навчальні курси «Дипломатія ЄС» та «Європейська безпека» впроваджуватимуться в рамках навчальних планів для студентів-магістрів факультету міжнародно-правових відносин (спеціалізації «Міжнародне та європейське право»), а також факультету журналістики (спеціалізація «Міжнародна журналістика»). 
Серія воркшопів спрямована на більш широкі верстви  громадськості –представників академічної спільноти, які прагнуть працювати з грантами ЄС, студентів інших ЗВО, які безпосередньо не вивчають дисципліни, що пов’язані з європейською інтеграцією, активістів неурядових організацій.
В команду проекту поряд з українськими викладачами увійшли також і закордонні експерти. Реалізація Жан Моне Модуля розрахована на 2018-2021 роки. 
Підготовка успішної проектної заявки стала можливою завдяки вже накопиченому колективом Національного університету «Одеська юридична академія» синергії досвіду участі в транс-європейських науково-освітніх проектах, зокрема, в проекті TEMPUS IV «Розробка магістерської програми з європейського і міжнародного права в Східній Європі - InterEULawEast», в рамках якого в університеті була відкрита інноваційна магістерська програма, де викладання предметів ведеться англійською мовою, та в рамках Опції К1 Академічна мобільність програми ERASMUS + у співпраці з Загребським університетом (Хорватія).


2018/05/14 «Association agreement EU – Ukraine: Intensive course on the background and key areas»

posted 13 Apr 2018, 00:52 by Mykola Pashkovsky   [ updated 13 Apr 2018, 00:52 ]

З 14 травня по 1 червня 2018 року в рамках інноваційного освітнього  проекту «Школа права ЄС», створеного Національним університетом «Одеська юридична академія», пройде поглиблений англомовний лекційний курс «Association agreement EU – Ukraine: Intensive course on the background and key areas».

Лекційний курс організовано спільно з Інститутом Європи Цюріхського Університету (Швейцарія).

В якості лекторів запрошені провідні швейцарські експерти в галузі європейського права та європейської інтеграції - директор Інституту Європи професор Андреас Келлерхальс, а також дослідники Інституту Європи Тобіас Баумгартнер, Антуан Шнег, Коррін Ребер, Майкл Майер.

Слухачі курсу надається можливість: поглибити знання в галузі права ЄС та європейської інтеграції, підвищити рівень володіння англійською мовою, сертифікувати отримані знання за методикою провідного європейського університету.

Реєстрація слухачів курсу триватиме до 11 травня 2018 року: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7v49FB9BxLOC0265_JSTstWnk4f_Pz7f1y2jtd8QU855Plw/viewform


Курс лекций на английском языке от швейцарских экспертов "Association agreement EU – Ukraine: Intensive course on the background and key areas"
С 14 мая по 1 июня 2018 года в рамках инновационного образовательного проекта «Школа права ЕС», созданного Национальным университетом «Одесская юридическая академия», пройдет углубленный лекционный курс на английском языке «Association agreement EU – Ukraine: Intensive course on the background and key areas».
Лекционный курс организован совместно с Институтом Европы Цюрихского Университета (Швейцария).
В качестве лекторов приглашены ведущие швейцарские эксперты в сфере права ЕС и европейской интеграции - директор Института Европы профессор Андреас Келлерхальс, а также исследователи Института Европы Тобиас Баумгартнер, Антуан Шнег, Коррин Ребер, Майкл Майер.
Слушателям курса предоставляется возможность: углубить знания в области права ЕС и европейской интеграции, повысить уровень владения английским языком, сертифицировать полученные знания по методике ведущего европейского университета.
Регистрация слушателей курса проводиться до 11 мая 2018 года: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7v49FB9BxLOC0265_JSTstWnk4f_Pz7f1y2jtd8QU855Plw/viewform

Генпрокуратура та МОН проводять конкурс творчих робіт для студентів вишів

posted 25 Oct 2017, 23:24 by Mykola Pashkovsky

Генеральна прокуратура України та Міністерство освіти і науки України запрошують взяти участь у конкурсі творчих робіт серед студентів закладів вищої освіти.

До 17 листопада 2017 року учасникам необхідно надіслати конкурсні роботи до регіональних прокуратур у своїх областях, їх електронні адреси можна переглянути тут. На базі регіональних прокуратур будуть створені конкурсні комісії, які відберуть по 20 найкращих робіт у кожній області і направлять до Генеральної прокуратури України.

На базі ГПУ буде проведено фінал конкурсу. Комісія, до складу якої залучать представників прокуратури, Міністерства освіти і науки, закладів вищої освіти та наукових установ,  визначить 20 найкращих робіт. Нагородження переможців відбудеться до 13 грудня 2017 року. Їхні роботи опублікують у щомісячному виданні «Вісник Прокуратури».

Теми конкурсних робіт:
 • 7 кроків до покращення роботи прокурора;
 • 7 кроків прокурора назустріч суспільству.

Вимоги до конкурсних робіт:
 • на конкурс подаються самостійно підготовлені роботи студентів, які раніше не оприлюднювались;
 • роботи виконуються українською мовою.

Можливий формат робіт:
 • у вигляді доповіді (загальний обсяг не повинен перевищувати 4 друковані сторінки формату А-4, шрифт Times New Roman, 14 кегль, 1,5 інтервал);
 • у вигляді презентації Power Point із загальним обсягом до 10 слайдів;
 • у вигляді інтерактивної презентації (наприклад, судове засідання за участю прокурора, інтерв’ю для ЗМІ тощо) із текстовим супроводженням;
 • у вигляді реклами (рекламний ролик, буклет, брошура тощо) із текстовим супроводженням.

2017/10-11 Реєстрація на нову програму академічної мобільності (Навчання протягом другого семестру на юридичному факультеті Загребського університету)

posted 24 Oct 2017, 04:06 by Mykola Pashkovsky   [ updated 24 Oct 2017, 04:10 ]

В рамках програми Європейського Союзу ERASMUS+ (Опція К1) студенти Національного університету "Одеська юридична академія" можуть взяти участь у програмі академічної мобільності у другому семестрі 2017/2018 навчального року:

Навчання протягом семестру на юридичному факультеті Загребського університету (провідного університету Хорватії) одного студента магістратури факультету міжнародно-правових відносин.

Програма Еразмус + відшкодовує студенту НУ "ОЮА" дорожні витрати, а також щомісячно надає стипендію у розмірі не менш 800 євро.

Вимоги програми ERASMUS + для студентів, які бажають взяти участь у даному виді академічній мобільності: 
 • бути студентом 1 або 2 курсу магістратури факультету міжнародно-правових відносин, спеціалізація «міжнародне та європейське право»,  
 • мати середній бал успішності не менше «4», 
 • володіти англійською мовою на рівні B2, що засвідчено міжнародно визнаним сертифікатом (наявність сертифікату необхідна на момент початку навчання закордоном!!!). 
 • На первинному відбірковому етапі претенденти повинні до 1 листопада 2017 року надати до Відділу міжнародних зв'язків НУ "ОЮА" в друкованому вигляді:
 • розгорнутий CV (англійською мовою),
 • мотиваційний лист (англійською мовою).
Заключний відбірковий етап відбудеться 5 листопада 2017 року.

2017/10/09-13 Series of lectures «UN HUMAN RIGHTS NORMS AND MECHANISMS»

posted 24 Oct 2017, 04:04 by Mykola Pashkovsky

2017/10/09-13 Series of lectures «UN HUMAN RIGHTS NORMS AND MECHANISMS»

2017/09/18 Start New Year 2017-18 for MIEL2017!

posted 24 Oct 2017, 03:57 by Mykola Pashkovsky   [ updated 24 Oct 2017, 03:58 ]

Congratulation!
Start New Year 2017-18 for MIEL2017!

Start New Year 2017-18 for MIEL2016!

posted 5 Sept 2017, 00:58 by Mykola Pashkovskyi

Congratulation!
Start New Year 2017-18 for MIEL2016!

2017/09/04 Start New Year 2017-18 for MIEL2016!



2017/05/29 Third MIEL Welcome Party

posted 5 Sept 2017, 00:42 by Mykola Pashkovskyi

2017/05/29 Third MIEL Welcome Party


2017/05/23 MIEL Dvornichenko D. Workshop Negotiations

posted 5 Sept 2017, 00:39 by Mykola Pashkovskyi   [ updated 5 Sept 2017, 00:43 ]

20170523 MIEL Dvornichenko D. Workshop Negotiations


1-10 of 33