Announcements‎ > ‎

2018/09/01 The National University "Odesa Law Academy" first in its history won the Jean Monnet Module

posted 16 Sept 2018, 09:11 by Mykola Pashkovskyi   [ updated 18 Sept 2018, 04:32 by Mykola Pashkovsky ]
 The National University "Odesa Law Academy" first in its history won 
the Jean Monnet Module
 Since 1 September 2018, the National University “Odesa Law Academy” has been implementing the Jean Monnet Module “EU as a Global Actor and Agent of Change” (№ 599761-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE).
 The Jean Monnet Module “EU as a Global Actor and Agent of Change” aims to stimulate excellence in teaching and research in the field of EU foreign policy. Its specific objective is to raise the participants’ competitiveness in the European labour market by equipping them with the specialised knowledge and skills in accessing, obtaining and managing the EU funds. 
The reason for the Module “EU as a Global Actor and Agent of Change” emerges from the need to fill the existing gap of lack of theoretical knowledge regarding the foreign policy of the EU as well as practical skills regarding the access to the EU funds and managing projects with the EU as a grant donor. 
The Module’s outputs will include the delivery of 2 tailor-made courses and workshops; launch of a website; the production of a collective monograph to exploit the outputs of the project and transfer them into long-lasting knowledge. The Module will be accompanied with the video lectures, study visits, annual conferences, simulation games and roundtables which will foster the development of modern learning tools and diversification of the teaching methods, as well as encourage the student-centered learning.
The Module reaches out to various target groups. Two courses (“EU Diplomacy” and “European Security”) are aimed at the master’s students with legal and journalistic background (specialization “International and European Law” and “International Journalistism”).
The number of workshops are targeted at broader public beyond the National University “Odesa Law Academy”: students who do not deal directly with the EU studies; academicians who seek to work with the EU funds in their professional careers; NGO representatives.
The project group include both national staff and foreign experts. The implementation period is 2018-2021.
The preparation of a successful project proposal became possible thanks to the University’s accumulated experience of participation in previous trans-European scientific and educational projects, particularly the TEMPUS IV project "Development of the Master's Program on European and International Law in Eastern Europe - InterEULawEast", which promoted the launch of an innovative Master's program in English, and ERASMUS+ Program Key Action 1 – mobility of academic staff – in cooperation with the University of Zagreb (Croatia).

 Національний університет «Одеська юридична академія» вперше виграв Модуль Жан Моне
 З 1 вересня 2018 року в Національному університеті «Одеська юридична академія» розпочалась реалізація Жана Моне Модуля «ЄС як глобальний актор та агент змін» (№ 599761-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE).
Модуль Жан Моне «ЄС як глобальний актор і агент змін» спрямований на стимулювання та вдосконалення методики викладання, а також оптимізацію досліджень в області зовнішньої політики Європейського Союзу. Проект також має на меті підвищити конкурентоспроможність випускників Національного університету «Одеська юридична академія» на загальноєвропейському ринку праці, надавши їм знання та навички отримання грантів та управління проектами ЄС.
Запровадження модуля «ЄС як глобальний актор та агент змін» обумовлено необхідністю заповнити існуючий вакуум теоретичних знань щодо зовнішньої політики ЄС, а також практичних навичках щодо доступу до фондів ЄС та управління проектами, що фінансуються ЄС. 
В рамках модуля передбачено запровадження 2 навчальних курсів та організація воркшопів; створення веб-сайту; опублікування колективної монографії як інструменту поширення результатів проекту та передачі їх у довготривалі знання. Реалізація модуля супроводжуватимуться відео лекціями, навчальними візитами, щорічними конференціями, стимуляційними іграми та круглими столами, які сприятимуть розвитку сучасних інструментів навчання та диверсифікації методів викладання, а також заохоченню студентсько-орієнтованого навчання. 
Модуль спрямований на навчання різних цільових груп. Розроблені в рамках модулю навчальні курси «Дипломатія ЄС» та «Європейська безпека» впроваджуватимуться в рамках навчальних планів для студентів-магістрів факультету міжнародно-правових відносин (спеціалізації «Міжнародне та європейське право»), а також факультету журналістики (спеціалізація «Міжнародна журналістика»). 
Серія воркшопів спрямована на більш широкі верстви  громадськості –представників академічної спільноти, які прагнуть працювати з грантами ЄС, студентів інших ЗВО, які безпосередньо не вивчають дисципліни, що пов’язані з європейською інтеграцією, активістів неурядових організацій.
В команду проекту поряд з українськими викладачами увійшли також і закордонні експерти. Реалізація Жан Моне Модуля розрахована на 2018-2021 роки. 
Підготовка успішної проектної заявки стала можливою завдяки вже накопиченому колективом Національного університету «Одеська юридична академія» синергії досвіду участі в транс-європейських науково-освітніх проектах, зокрема, в проекті TEMPUS IV «Розробка магістерської програми з європейського і міжнародного права в Східній Європі - InterEULawEast», в рамках якого в університеті була відкрита інноваційна магістерська програма, де викладання предметів ведеться англійською мовою, та в рамках Опції К1 Академічна мобільність програми ERASMUS + у співпраці з Загребським університетом (Хорватія).


Comments